Všeobecné obchodní podmínky

Užívání aplikace Appkuj.cz platné a účinné od 1.1.2023 verze 1.0

1. Úvodní ustanovení a definice pojmů.

1.1. Poskytovatel

1.1.1 Poskytovatelem je společnost Let It App s.r.o., sídlem Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 19380038, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 92723/KSOS.

1.1.2 Kontaktní údaje Poskytovatele

1.2. Systém Appkuj

1.2.1 Systém Appkuj (dále „Systém“) je software určený pro provozovatele e-shopů a webových stránek, který zahrnuje možnost tento e-shop nebo stránku zabalit do hybridní aplikace a publikovat ji tak na AppStore pro Apple a Google Play pro Android mobilní telefony.

1.3. Definice pojmů

1.3.1 Aplikace – mobilní aplikace určená pro zařízení (zejm. mobilní telefon) s operačním systémem iOS nebo Android;

1.3.2 Grafická prezentace – grafické dílo, které je tvořeno návrhem grafického náhledu Webových stránek nebo e-shopu, pro lepší představu jak bude následující aplikace vypadat;

1.3.3 Nařízení – obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů;

1.3.4 Obchodní podmínky – tyto Obchodní podmínky užívání aplikačního systému Appkuj;

1.3.5 Smlouva – Smlouva o užívání aplikačního systému Appkuj, uzavřená mezi Poskytovatelem a Let It App pomocí e-mailové komunikace.;

1.3.6 Smluvní strany – společně Objednatel a Poskytovatel;

1.3.7 Proces schválení – Poskytovatel kontroluje zda je Webová stránka nebo e-shop způsobilý k vytvoření aplikace;

1.3.8 Specifikace – e-mailová komunikace odsouhlašená jak Poskytovatelem, tak Objednatelem;

1.3.9 Funkcionalita aplikace – Napojená webová stránka nebo e-shop přes webview, s možností notifikací a spodní nativní lištou.

1.4. Vztah mezi Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami

1.4.1 Část obsahu Smlouvy je určena odkazem na tyto Obchodní podmínky. Pokud není ve Smlouvě či Specifikaci výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Poskytovatelem a Objednatelem vyloučena nebo modifikována, platí pro vzájemné vztahy Smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.4.2 Pokud se práva a povinnosti Smluvních stran uvedená ve Specifikaci liší od úpravy uvedené v těchto Obchodních podmínkách (např. je jinak upraveno vytvoření Grafických návrhů nebo způsob aktivace aplikace), má úprava uvedená ve Specifikaci přednost.

1.4.3 Pokud se v textu Obchodních podmínek odkazuje na jiný článek, platí, že jde o odkaz na jiný článek v těchto Obchodních podmínkách, ledaže je výslovně uvedeno, že se odkazuje na článek jiného dokumentu, např. Specifikace.

1.5. Komunikace Smluvních stran

1.5.1 Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že není-li ve Smlouvě, Specifikaci nebo těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno, že příslušný úkon musí být učiněn „písemně“, mohou být veškerá oznámení, výzvy, upozornění, faktury nebo jiné úkony související se vztahem vzniklým na základě Smlouvy učiněny prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou ve Specifikaci, popř. na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou v čl. 1.1.2, aniž by bylo nutné opatřit příslušné e-maily elektronickým podpisem.

2. Uvedení aplikace do provozu a její zpřístupnění Objednateli

2.1. Grafická prezentace

2.1.1 Poskytovatel vytvoří Grafickou prezentaci, tj. provede prezentaci grafického designu Webových stránek, popř. e-shopu. Není-li ve Specifikaci sjednáno jinak, vytvoří Poskytovatel návrh první úvodní stránky Webové stránky nebo e-shopu. Má-li Objednatel zájem o zhotovení Grafického návrhu na základě vizuálního stylu Objednatele (CID – Corporate Identity), je povinen jej poskytnout v rozsahu a formátu uvedeném ve Specifikaci nejpozději do 3 dnů ode dne odeslání poptávkového e-mailu.

2.1.2 Poskytovatel zpřístupní Objednateli Grafickou prezentaci odesláním odkazu na e-mail Objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se ke Grafickým návrhům ve lhůtě 3 dnů tak, že návrh

2.1.3 Doručí-li Objednatel ve lhůtě uvedené shora v čl. 2.1.2 připomínky, provede Poskytovatel ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejich doručení úpravy příslušné Grafické prezentace a poskytne jej Objednateli k opětovným připomínkám, případně sdělí Objednateli, že jeho připomínky nebo návrhy nelze zapracovat z důvodů technických (např. Aplikace neumožňuje provedení takové úpravy), případně z důvodu nepřiměřených časových nebo finančních nároků na zapracování připomínek nebo návrhů Objednatele (např. nutnost změnit nebo rozšířit podstatným způsobem vlastnosti Aplikace uvedené ve Specifikaci). Objednatel je povinen vyjádřit se způsobem a ve lhůtách dle čl. 2.1.2 shora.

2.1.4 Nevyjádří-li se Objednatel ke Grafické prezentaci, nebo k jeho upravené verzi (čl. 2.1.3) ve lhůtě uvedené v čl. 2.1.2, má se za to, že příslušnou Grafickou prezentaci akceptoval.

2.1.5 Přesáhnou-li práce na Grafických návrzích počet 2 hodin, je Poskytovatel oprávněn požadovat úplatu stanovenou způsobem uvedeným v čl. (XXX) 5.1.3.

2.2. Uvedení Aplikace do provozu, aktivace aplikace

2.2.1 Poskytovatel provede Proces schválení. Jestliže se proces obejde bez komplikací postupuje se v krocích dále.

2.2.2 Objednateli byl před začátkem zpoplatněného období Aplikace předvedena a Objednatel tak byl seznámen se základními funkcemi Aplikace a také s rozvržením uživatelského administračního rozhraní k Aplikaci. Objednatel tedy měl možnost ověřit, zda má Aplikace vhodné vlastnosti a dostatečnou funkcionalitu pro naplnění účelu Smlouvy a zda je vhodný pro výkon podnikatelské činnosti Objednatele. Za nedostatky či vady Systému se proto nepovažuje stav, kdy vykazuje vlastnosti sjednané, popř. obvyklé, avšak:

2.2.3 Nevyplývá-li ze Specifikace jinak, Aplikace se považuje za řádně předanou a zpřístupněnou Objednateli v okamžiku, kdy Poskytovatel zašle přístupové údaje na e-mailovou adresu Objednatele včetně odkazu na veřejně dostupnou Aplikaci na App Store a Google Play.

2.2.4 Objednatel je povinen na žádost Poskytovatele potvrdit v e-mailu, že Aplikace byla řádně předána a aktivována, a že Poskytovatel provedl vše dle čl. 2.3. Má-li Objednatel výhrady, je povinen je uvést jako odpověď na předávací e-mail a to do 3 dnů od předání, jinak se má za to, že Aplikace včetně všech částí byla předána a aktivována bez výhrad a nevykazuje žádné vady.

2.3. Řádné předání

2.3.1 Poskytovatel provádí Proces schválení Webové stránky nebo e-shopu, zda nevykazuje jakékoliv vady, či jiné nevyhovující prvky, které by blokovali pozdější neuskutečnění zhotovení Aplikace. V případě objevení těchto vad bude Poskytovatel Objednatele kontaktovat na příslušný e-mail.

2.3.2 Poskytovatel připraví Grafickou prezentaci, kterou Objednatel schválí, případně vznese připomínky k úpravě dle bodu č. 2.1.

2.3.3 Poskytovatel vyhotoví aplikaci a zašle ji na Google Play a App Store ke schválení.

2.3.4 Po schválení ze strany Google Play a App Store zasílá Poskytovatel odkazy na veřejně dostupnou Aplikaci, včetně přístupových údajů do administračního prostředí na e-mail Objednatele.

2.4. Reference

2.4.1 Poskytovatel je oprávněn ve svých informačních a reklamních materiálech či referenčních listech zveřejnit informaci o tom, že Objednatel využil nebo využívá produkty či služby Poskytovatele, a tuto informaci je oprávněn rovněž sdělovat prostřednictvím internetu nebo jiných prostředků komunikace (dále jen „Reference“). Za tímto účelem je Poskytovatel oprávněn použít též aktuálního loga Objednatele a ochranné známky, popř. uvést v rámci Reference stručnou charakteristiku Objednatele (obor jeho podnikání, poukázat na jeho velikost) nebo případovou studii implementace či užívání konkrétního produktu nebo služeb Poskytovatele. Způsob použití Reference nesmí snižovat dobré jméno Objednatele.

3. Údržba a servisní podpora

3.1. Aktualizace a vývoj Aplikace, odstávky a dostupnost Aplikace

3.1.1 Poskytovatel je oprávněn průběžně vyvíjet Systém a aktualizovat jej. Aktualizace budou prováděny zejména za účelem zlepšení stability Aplikace, jako reakce na vývoj v oblasti informačních technologií (např. nové verze internetových prohlížečů třetích stran) případně za účelem rozšíření funkcionality.

3.1.2 Případné změny Aplikace, její grafiky, ovládacích prvků a další změny Aplikace nejsou vadou Aplikace a Objednatel nemá nárok na předchozí verze Aplikace ani na jiné úpravy na míru.

3.1.3 Poskytovatel je oprávněn provádět průběžně po dobu trvání Smlouvy údržbu Aplikace a jeho úpravy. V této souvislosti je Poskytovatel oprávněn po nezbytně nutnou dobu vyřadit Aplikaci z provozu, popř. provoz podstatným způsobem omezit (odstávka). Bude-li to možné, oznámí odstávku Poskytovatel předem v administračním rozhraní Aplikace nebo e-mailem. Závazek Poskytovatele dle čl. 3.1.4 není tímto ujednáním dotčen.

3.1.4 Poskytovatel se zavazuje zajistit dostupnost Aplikace, tj. zachovávat základní funkce a vlastnosti Aplikace včetně vzdáleného přístupu Objednatele ke svým datům umístěným na serveru Poskytovatele. Závazek Poskytovatele zajistit dostupnost Aplikace je v příslušném měsíci splněn, nepřesáhnou-li odstávky a/nebo kritické incidenty zapříčiněné Poskytovatelem v příslušném měsíci celkem 48 hodin (limit tolerance).

3.1.5 Dojde-li k nedostupnosti Aplikace v důsledku okolností uvedených v čl. 3.4.5 c), popř. z důvodu vyšší moci (čl. XXX5.3.4) nebo jiných důvodů, za které Poskytovatel neodpovídá (čl. 5.3.2), popř. bude-li Objednateli pozastaven přístup k Aplikace v důsledku jeho prodlení s úhradou Měsíční ceny, popř. v důsledku výkonu práv z důvodu protiprávního obsahu rozšiřovaného Objednatelem prostřednictvím Aplikace (čl. 5.2.6), nezapočítává se doba takové nedostupnosti do limitu tolerance dle čl. 3.1.4.

3.4. Řešení incidentů

3.4.1 Poskytovatel je povinen reagovat na incidenty způsobem a ve lhůtách uvedených dále v tomto článku Obchodních podmínek. Doba lhůt pro odezvu je určena v závislosti na charakteru incidentu a za účelem stanovení délky doby odezvy se incidenty rozlišují na:

3.4.2 Objednatel je povinen incidenty oznamovat e-mailem, ve kterém uvede popis incidentu, kdy a jak se incident projevil (kdy jej Objednatel zjistil), jak se incident projevuje, případně přiloží nebo okopíruje chybové hlášení. Pokud to nevyplývá z mailu, musí být jmenovitě označena osoba, která incident oznámila.

3.4.3 Poskytovatel je v pracovní dny povinen reagovat (doba reakce)

3.4.4 Doba reakce počíná běžet a běží pouze v pracovní dny od 9:00 do 17:00. Doba reakce se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou nefungoval vzdálený přístup z důvodů na straně Objednatele, popř. třetích osob.

3.4.5 Objednatel bere na vědomí, že incident velice často není projevem vady Aplikace, ale má jiné příčiny uvedené dále v čl. 3.4.5 c) Obchodních podmínek. Incident se proto považuje za vyřešený v okamžiku, kdy Poskytovatel:

3.4.6 Pokud v příslušném kalendářním měsíci oznámí více než 3 incidenty, u nichž Poskytovatel prokázal, že zásadní příčinou incidentu byla vada nebo výpadek služeb třetích osob nebo závadné jednání na straně Objednatele (čl. 3.4.5 c), vzniká Poskytovateli nárok na přiměřenou úplatu, která bude stanovena jako násobek hodinové sazby uvedené ve Specifikaci a počtu Poskytovatelem skutečně vynaložených hodin na lokalizaci Objednatelem oznámených incidentů, které nebyly způsobeny vadou Aplikace; za čas vynaložený na lokalizaci incidentu se pro účely tohoto článku počítá rovněž čas strávený na cestě do příslušné provozovny. Poskytovatel musí takový nárok uplatnit písemně a odůvodnit příčinu incidentu a výši vynaložených nákladů.

3.5. Hot-Line a komunikace Smluvních stran

3.5.1 Poskytovatel zajišťuje v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 provoz hot-line linky, na které bezplatně poskytuje kontaktním osobám Objednatele základní technickou podporu a přijímá oznámení incidentů.

3.5.2 Hot-Line je určená pouze pro kontaktní osoby Objednatele uvedené ve Specifikaci, z kapacitních důvodů není Hot-Line určena pro poskytování podpory všem koncovým uživatelům.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena

4.1.1 Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli cenu, jejíž přesná výše je uvedena ve Specifikaci. Cena se skládá z jedné složky:

4.2. Fakturace a platební podmínky

4.2.1 Způsob vyúčtování a platební podmínky jsou podmíněny vždy fakturou za daný měsíc.

4.2.2 Objednatel souhlasí s tím, aby mu byly faktury zasílány elektronicky, ve formátu pdf nebo jiném vhodném formátu. A to vždy na e-mail Objednatele.

4.3. Prodlení Objednatele

4.3.1 V případě prodlení s úhradou Měsíční ceny nebo její části Objednatelem oproti splatnosti uvedené na faktuře je Poskytovatel oprávněn pozastavit přístup Objednatele k Aplikace až do doby zaplacení dlužné částky, a to bez nároků Objednatele na náhrady škod a/nebo smluvních pokut vzniklých v důsledku takového jednání Poskytovatele, které není prodlením Poskytovatele, a které ani nelze považovat za incident. Nárok Poskytovatele na Měsíční cenu v plné výši není dotčen skutečností, že byl Objednateli přístup k Aplikace pozastaven (a Systém tak nebyl Objednateli dostupný).

4.3.2 Předtím, než Poskytovatel pozastaví Objednateli přístup k Aplikace dle čl. 4.3.1, je povinen jej upozornit na jeho prodlení s úhradou i na právo pozastavit přístup k Aplikace nejméně dvakrát, z čehož alespoň jednou nejméně 7 dnů před tím, než mu přístup pozastaví. Dostatečné je upozornění zaslané elektronicky na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou ve Specifikaci.

4.3.3 Dojde-li k pozastavení přístupu Objednatele k Aplikace dle čl. 4.3.1, je Poskytovatel povinen obnovit přístup k Aplikace včetně všech jeho sjednaných funkcí do 72 hod. od okamžiku, kdy byla dlužná úhrada připsána na jeho účet.

4.3.4 Úpravou tohoto čl. 4.3 není dotčeno právo Poskytovatele odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení.

5. Odpovědnost, povinnost mlčenlivosti

5.1. Odpovědnost za právní vady

5.1.1 Poskytovatel odpovídá za to, že Aplikace ani jiná jím poskytnutá plnění dle Smlouvy nejsou zatíženy právem třetí osoby.

5.1.2 Vyjde-li najevo, že k Aplikaci nebo jinému autorskému dílu poskytnutému nebo zhotovenému na základě Smlouvy uplatňuje právo třetí osoba, je Poskytovatel povinen poskytnout potřebné podklady a součinnost nutné k procesní obraně, popř. provést nápravu. Objednatel je povinen oznámit Poskytovateli případné uplatnění nároku třetí osoby z titulu právní vady bez zbytečného odkladu; v případě soudního sporu je Objednatel povinen zajistit řádné a svědomité vedení takového sporu a činit veškeré potřebné úkony tak, aby jeho práva nebyla zpochybněna z důvodu nedostatečné procesní obrany.

5.2. Odpovědnost za obsah

5.2.1 Poskytovatel tímto zdůrazňuje, že se s výjimkou tvorby Grafického návrhu žádným způsobem nepodílí na tvorbě obsahu, který bude Objednatel zpřístupňovat prostřednictvím Aplikace, ať už obsahu zveřejňovaného prostřednictvím Webového e-shopu či Aplikace, nebo obsahu, který bude Objednatel prostřednictvím Aplikace rozesílat svým zákazníkům; Poskytovatel v této souvislosti netvoří ani nedodává Objednateli žádné fotografie, texty, obrázky ani jiné prvky, které by mohly být chráněny jako autorské dílo. Poskytovatel není povinen dohlížet na tento obsah nebo obsah umístěný na serverech třetích osob, na který Objednatel bude odkazovat

5.2.2 V případě, že Poskytovatel umísťuje do Aplikace fotografie, texty, obrázky nebo jiný obsah, vždy se jedná o obsah, který mu dodal Objednatel. Objednatel je v této souvislosti povinen zajistit, že zveřejněním takového obsahu nebudou dotčena žádná jiná práva třetích osob, zejména práva na ochranu osobnosti nebo ochranu osobních údajů, ani nebudou porušeny právní předpisy, zejména autorský zákon nebo právní předpisy upravující práva průmyslového vlastnictví.

5.2.3 Objednatel je povinen nezpřístupňovat prostřednictvím Aplikace žádný protiprávní obsah a zajistit nezávadnost obsahu zpřístupňovaného prostřednictvím Aplikace. Protiprávním obsahem se pro účely této Smlouvy rozumí zejména obsah, kterým je protiprávně zasahováno do osobnostních práv třetích fyzických osob či do dobré pověsti právnické osoby, naplnění skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání, neoprávněného zásahu do autorských či průmyslových práv či šíření nebo propagaci jakýchkoliv dalších nezákonných či trestněprávních aktivit.

5.2.4 Objednatel není oprávněn rozesílat prostřednictvím Aplikace nevyžádaná obchodní sdělení (SPAM) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

5.2.5 Obrátí-li se třetí osoba na Poskytovatele v souvislosti s protiprávním obsahem zpřístupněným Objednatelem prostřednictvím Aplikace, je Objednatel povinen poskytnout Poskytovateli neprodleně potřebná vysvětlení a informace; právo Poskytovatele dle čl. 5.2.6 tímto není dotčeno.

5.2.6 Jakmile se Poskytovatel dozví o porušení povinností Objednatele dle čl. 5.2.3 nebo čl. 5.2.4, je oprávněn:

5.2.7 Smazání protiprávního obsahu nebo deaktivace celého Aplikace Poskytovatelem ve smyslu čl. 5.2.6 není vadou Aplikace ani porušením smluvních povinností ze strany Poskytovatele, i kdyby na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu později vyšlo najevo, že obsah nebyl protiprávní.

5.2.8 V případě oprávněného odstranění či znepřístupnění Aplikace nebo dat Objednatele nemá Objednatel nárok na vrácení již uhrazené Jednorázové ceny ani Měsíční ceny, ani její poměrné části.

5.3. Odpovědnost za škodu

5.3.1 Každá Smluvní strana odpovídá za skutečnou škodu způsobenou zaviněným porušením své povinnosti dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, žádná Smluvní strana neodpovídá druhé straně za ušlý zisk. Smluvní strany se dohodly na omezení práva na náhradu škody způsobené v důsledku porušení povinností ze Smlouvy, a to v každém jednom případě vzniku škody, přičemž výše náhrady je omezena na částku odpovídající dvojnásobku Měsíční ceny; pro účely výpočtu celkové výše limitace se použije Měsíční cena bez DPH. Nad takto omezený rozsah náhrady škody není žádná se stran povinna škodu uhradit, ledaže šlo o škodu způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

5.3.2 Poskytovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou nedostupností Aplikace nebo incidenty, pokud byly zapříčiněny Objednatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou zejména

5.3.4 Poskytovatel se zprostí povinnosti k náhradě škody, zabránila-li mu ve splnění povinností ze Smlouvy dočasně nebo trvale mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (§ 2913 občanského zákoníku); nastane-li taková překážka, je Poskytovatel povinen toto bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky považují zejména

5.3.5 Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny, ledaže došlo v důsledku těchto okolností k závadám programového vybavení, vadám, popř. úplnému zničení technických zařízení nebo software nezbytných pro činnost Aplikace, nebo vadám technických zařízení či software třetích výrobců.

5.4. Mlčenlivost

5.4.1 Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze Smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří jejich obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrné informace (dále jen „Povinnost mlčenlivosti“).

5.4.2 Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

5.4.3 Za porušení Povinnosti mlčenlivosti je kvalifikováno jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství či důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy druhé smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu.

5.4.4 Porušením závazku mlčenlivosti není:

5.4.5 Povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto Povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými jinak.

6. Ukončení Smlouvy

6.1. Doba trvání a způsob ukončení Smlouvy

6.1.1 Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

6.1.2 Smlouva se zrušuje nebo zaniká:

6.2. Výpověď

6.2.1 Každá Smluvní strana může Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná, popř. v elektronické formě prostřednictvím e-mailu za splnění podmínek pro elektronickou komunikaci uvedených v čl. 1.5.1.

6.2.2 Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. V průběhu trvání výpovědní doby jsou smluvní strany povinny plnit své závazky ze Smlouvy v plném rozsahu.

6.2.3 Objednatel může Smlouvu vypovědět způsobem a ve lhůtě uvedené v čl. 7.1.4 v případě, že nebude souhlasit s jednostrannou změnou Obchodních podmínek.

6.3. Odstoupení

6.3.1 Každá ze stran může odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti druhou Smluvní stranou, zejména:

6.3.2 Oznámení o odstoupení musí být písemné, doručeno druhé Smluvní straně a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení.

6.4.1. Vypořádání Smlouvy

6.4.2 V případě zániku Smlouvy z jakéhokoliv důvodu (dohoda Smluvních stran, výpověď nebo odstoupení od Smlouvy) poté, co byla Apliakce aktivována a uvedena do provozu se Objednateli nevrací Měsíční cena uhrazená za předchozí období, ani poměrná část Měsíční ceny za aktuální období, po které byla Aplikace řádně dostupná.

6.4.3 S ohledem na to, že Objednatel má přístup k veškerým datům uloženým v rámci Aplikace, která jsou v běžně užívaných formátech, není Poskytovatel povinen poskytnout součinnost k migraci těchto dat do nového informačního systému Objednatele ani mu poskytovat jinou součinnost související s přechodem na nový informační systém.

6.4.4 Smluvní strany si sjednaly, že Poskytovatel je oprávněn po uplynutí lhůty 15 dnů smazat (odstranit) veškerá data Objednatele, která jsou ke dni zániku Smlouvy uložena na serverech Poskytovatele nebo jiných nosičích dat. Objednatel bere toto na vědomí a bere na vědomí, že takto odstraněná data již nebude možné obnovit.

6.4.5 Zánikem nebo zrušením Smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, smluvní pokutu a jiných ustanovení, které podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

7. Závěrečná ujednání

7.1. Jednostranné změny Obchodních podmínek

7.1.1 Poskytovatel má právo kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit Obchodní podmínky, a to zejména

7.1.2 Změny Obchodních podmínek budou zaslány Poskytovatelem na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou ve Specifikaci a dále budou Objednateli zpřístupněny prostřednictvím administračního rozhraní Aplikace.

7.1.3 Změněné Obchodní podmínky nabydou účinnosti počínaje datem uvedeným v takto změněných Obchodních podmínkách, nejdříve však od oznámení o jejich změně Objednateli. Poskytovatel se zavazuje doručit Objednateli informaci o změně Obchodních podmínek nejpozději patnácti (15) dnů před datem jejich účinnosti.

7.1.4 Pokud Objednatel nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý ze Smlouvy s Poskytovatelem ukončit výpovědí zaslanou ve lhůtě deseti (10) dnů, počínaje dnem, kdy byl Objednatel o zveřejnění změněných Obchodních podmínek informován. Výpověď dle tohoto odstavce Objednatel zašle prostřednictvím e-mailu nebo v písemné formě na kontaktní adresy použité při vyplnění poptávky systému. Výpověď počíná běžet prvním dnem po jejím doručení a výpovědní doba činí 30 dnů.

7.1.5 Neukončí-li Objednatel smluvní vztah způsobem a ve lhůtách dle čl. 7.1.4, platí, že změny Obchodních podmínek akceptoval.

7.2. Obecná ustanovení

7.2.1 Smluvní vztah vzniklý ze Smlouvy se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7.2.2 Spory vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i spory týkající se její platnosti či následků neplatnosti, budou rozhodovány v České republice u věcně příslušného soudu v Ostravě.

7.2.3 Aktuální verze těchto Obchodních podmínek a smlouvy o zpracování osobních údajů jsou zveřejněna v administračním rozhraní v sekci přístupné na základě přístupového kódu/hesla. Objednatel může Obchodní podmínky reprodukovat a archivovat.